GDPR

Post date: Jun 14, 2018 7:53:28 PM

Privacy verklaring Wettelijke erkende Koninklijke Bijentelersvereniging Boechout en Omstreken Sint-Ambrosius (Biebond Boechout)

Biebond Boechout verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de imkers (hierna leden genoemd) in functie van eigen communicatie, het bekomen van subsidies en om boekhoudkundige redenen.

Hieronder lees je hoe de Biebond Boechout, met maatschappelijke zetel te (Mussenhoevelaan 101, 2530 Boechout), jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze opdracht.

Biebond Boechout verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de leden te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

Biebond Boechout verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

Biebond Boechout verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze leden verstrekken.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

Indien u hier de toestemming voor geeft

 • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld:
  • Uw adres om een ledenblad op te sturen of
  • Uw emailadres om een e-mail of nieuwsbrief te sturen
  • Uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te betalen in het kader van een prestatie van een opleiding of een uitbetaling van een schadedossier in de verzekeringen.
  • Uw persoonsgegevens die gevraagd worden door de overheid voor het bekomen van subsidies voor maandvergaderingen en opleidingen
  • Uw persoonsgegevens die we doorgeven aan de overkoepelende organisatie AVI-vzw zodat die op haar beurt het tijdschrift kan versturen, subsidies kan verkrijgen en de verzekering voor de leden kan afsluiten.
 • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren).

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

 • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 • 1 keer per jaar wordt de ledenlijst gepubliceerd in het ledenblad. Indien u dit liever niet wil, dan kan u dat doorgeven aan de verantwoordelijke van de ledenlijsten.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen met onze ledenlijstverantwoordelijke via biebond.boechout@gmail.com .

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met biebond.boechout@gmail.com.

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Biebond Boechout opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Nog vragen of opmerkingen? Mail naar biebond.boechout@gmail.com of neem telefonisch contact op met de voorzitter (Mark Naveau), secretaris (Dominic Van Bauwel) of de verantwoordelijke van de ledenlijst (Johan Van der Veken) waarvan je de contactgegevens vindt op onze website www.biebondboechout.be.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur,

Johan Vanham